Handy tool for seeing what memory various apps are using on Linux

One way to install: sudo pip3 install ps_mem

Running it gives you something like:

[cbrake@ceres ~]$ sudo ps_mem 
 Private +  Shared = RAM used    Program

 96.0 KiB + 108.0 KiB = 204.0 KiB    start_kdeinit
364.0 KiB + 434.0 KiB = 798.0 KiB    lvmetad
368.0 KiB + 462.0 KiB = 830.0 KiB    rtkit-daemon
664.0 KiB + 700.0 KiB =  1.3 MiB    ksysguardd

...

216.4 MiB + 287.3 MiB = 503.7 MiB    MainThread
305.5 MiB + 326.9 MiB = 632.4 MiB    thunderbird
261.6 MiB + 393.8 MiB = 655.4 MiB    Web Content (4)
307.1 MiB + 474.5 MiB = 781.6 MiB    Discord (8)
304.2 MiB + 509.3 MiB = 813.5 MiB    workflowy (9)
313.8 MiB + 522.2 MiB = 836.0 MiB    electron (8)
425.1 MiB + 588.8 MiB =  1.0 GiB    slack (7)
---------------------------------
             8.2 GiB
=================================

Thanks @khem for pointing out this tool!